Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej tiež ako “VOP”)
Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “Obchodné podmienky” alebo „VOP“) upravujú práva a
  povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je spoločnosť
  GirlGlow s. r. o., sídlo Galvániho 6, 821 04 Bratislava, IČO 53608381, DIČ 2121491427, zapísaná v
  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:152592/B, telefonický kontakt: +421 911
  538 989, e-mailová adresa: kontakt@lamademoiselle.sk, korešpondenčná adresa: Galvániho 6, 821 04 Bratislava –
  Ružinov, ako Predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim – Spotrebiteľom (ďalej len
  „Kupujúci“ alebo “Zákazník”).
 3. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Kupujúci ako Spotrebiteľ pri zadávaní Objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú
  adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
 5. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že sa naňho nevzťahujú
  ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa Spotrebiteľov. Právne vzťahy Predávajúceho s
  Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia
  príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj
  súvisiacimi predpismi.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci
  uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy
  uprednostnené pred VOP.
 7. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne
  dodávaného tovaru.
 8. “Reklamačný poriadok” znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný
  Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia
  a vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii
  „Reklamačný poriadok“.
 9. “Faktúra” – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru
  doložený osobitný záručný list výrobcu.
 10. “Vyššia moc (lat. vis maior)” je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej,
  neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná
  udalosť, prípadne iná udalosť/okolnosť.
 11. “Zákon o ochrane osobných” údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
 12. “GDPR” znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“).
 13. „Zákon o ochrane spotrebiteľa” znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 14. Orgánom dozoru je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29 , Bajkalská 21/A, 827 99
  Bratislava.
 15. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 16. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho
  Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  (ďalej len “Objednávka”). V prípade, ak Predávajúci a Spotrebiteľ uzatvorili Kúpnu zmluvu prostredníctvom
  webstránky: www.girlglow.sk, Predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré ustanovuje zákon č. 102/2014
  Z. z. o ochre Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
  zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
  len “ Zákon o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v
  internetovom obchode sú konečné a sú uvádzané v EUR, Predávajúci je platcom DPH. Podmienkou uzatvorenia
  Kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii Objednávky.
 17. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční zamestnanec Predávajúceho najneskôr v nasledujúci pracovný deň po
  vykonaní Objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní
  Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a
  termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “Potvrdenie Objednávky”. Automaticky vykonávané
  oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré Kupujúci dostane na svoju emailovú
  adresu ihneď po odoslaní Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky; toto
  oznámenie má len informatívny charakter s cieľom upovedomenia Kupujúceho o prijatí jeho Objednávky. Na emailovú
  adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky informácie ohľadom jeho Objednávky.
 18. Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
  predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o dodacej lehote tovaru, názov a
  údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru na
  dohodnuté miesto dodručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo
  zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 19. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1.2013 meniť údaje v už
  vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúre) je možné meniť len v prípade, keď
  Zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
 20. V prípade prebiehajúcich akcií na predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho sa spravuje okrem týchto
  VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami
  príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude
  zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné
  prostriedky vrátené v lehote do 7 dní na ním určený účet.
 21. Práva a povinnosti predávajúceho
 22. Predávajúci je povinný:
  a. dodať na základe Objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
  kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a
  ochranu,
  b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo v elektronickej podobe všetky doklady
  potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody
  v slovenskom jazyku, daňový doklad – faktúru, príp. iné).
 23. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 24. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním Objednávky právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania
  zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými VOP
  alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom
  plnení. O stornovaní Objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.
 25. Práva a povinnosti kupujúceho
 26. Kupujúcii je povinný:
  a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  b. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
  doručenie tovaru,
  c. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
  d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 27. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v
  záväznom akceptovaní Objednávky.
 28. Dodacie a platobné podmienky
 29. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených na
  internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 30. Tovar ponúkaný v internetovom obchode je všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý
  výrobok objednávaný rôznymi Zákazníkmi, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. V tomto prípade bude
  Zákazník informovaný, že tovar nie je k dispozícii. V takomto prípade sa zmluva automaticky ruší alebo celkom
  alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru. Objednávka bude zrealizovaná len ak je tovar dostupný.
 31. Nedostupné veľkosti sú označené odlišne ako dostupné veľkosti na stránke produktu. Produkty v nedostupnej
  veľkosti nemožno vložiť do nákupného košíka.
 32. Zákazník sa môže prihlásiť na doručenie informačného e-mailu o opätovnej dostupnosti tovaru. Zákazník môže
  odvolať svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov a e-mailovej adresy, ako aj s využívaním údajov na
  odosielanie e-mailov. Odvolanie môže zrealizovať priamo s využitím linku v samotnej oznamovacej správe alebo
  zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: kontakt@lamademoiselle.sk.
 33. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného
  Tovaru:
  • dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke,
  • dodanie prostredníctvom Zásielkovne do Kupujúcim vopred vybraného miesta.
 34. Dodacia lehota je zvyčajne 2 – 4 pracovné dni. Dni pracovného pokoja sa nezapočítavajú do doby dodacej lehoty.
  Dodacia lehota začína v deň doručenia potvrdenia o odoslaní zásielky. Kupujúci bude informovaný v prípade, ak
  položka už nie je k dispozícii alebo ju nemožno odoslať z iných dôvodov. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase
  výpredajov alebo špeciálnych kampaní. Dodacia lehota môže byť predĺžená v prípade mimoriadnych okolností – vis
  major.
 35. Náklady na dopravu:
  • doručenie kuriérom v rámci Slovenskej republiky: 4,50 EUR,
 36. • doručenie kuriérom v rámci Českej republiky: 7,99 EUR,
  • doručenie prostredníctvom zásielkovne v rámci Slovenskej republiky: 3,10 EUR
  • doručenie prostredníctvom zásielkovne v rámci Českej republiky: 4,20 EUR.
 37. Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári. Tovar je doručený
  prostredníctvom prepravnej služby na Kupujúcim zvolenú adresu. Objednávky sú vybavované v čo najkratšom
  možnom čase, obvykle do 24 hod. V prípade, že lehoty nie je možné z technických príčin dodržať, bude o tom
  Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, Kupujúci
  ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto
  dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 38. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V
  prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 5 pracovných
  dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, resp. opakovanom neúspešnom pokuse o
  doručenie, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov
  na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný
  tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci
  poskytuje Kupujúcemu možnosť bezplatného opakovaného doručenia tovaru. V prípade, že si Zákazník tovar
  neprevezme pri opakovanom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady
  opätovného doručenia tovaru.
 39. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej
  zmluve.
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
 40. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany
  nedohodnú v Kúpnej zmluve inak.
 41. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim resp. zabezpečí
  prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo
  zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak
  bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve viac
  ako dva krát, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie na miesto určenia v
  Kúpnej zmluve a skladné.
 42. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V
  prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť
  dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí
  Kupujuci je povinný ihneď pri prevzatí odmietnuť tovar prevziať a zabezpečiť vyhotovenie záznamu o rozsahu a
  povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Neskoršie reklamácie tohto druhu
  bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 43. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, za oneskorené
  dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy a kontaktných údajov prijímateľa Kupujúcim pri vyplnení
  formulára pri Objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za
  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol
  ovplyvniť.
 44. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku VOP
  odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle
  bodu 10.8 týchto VOP.
 45. Platbu za tovar môže Kupujúci uskutočňiť:
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.
 46. Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány bude Kupujúci po
  uskutočnení Objednávky presmerovaný na platbu kartou, kde Kupujúci uskutoční platbu Kúpnej ceny. Zásielka bude
  odoslaná až po úhrade celej fakturovanej sumy v prospech účtu Predávajúceho. Až týmto momentom začne plynúť
  dodacia lehota.
 47. Platbu Kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 48. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad
  o nákupe) mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá v elektronickej podobe (elektronická faktúra) zaslaním na
  e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené
  Kupujúcim.
 49. UPOZORNENIE! E-shop nikdy neposiela Zákazníkovi informáciu , že sa zmenilo číslo účtu na platbu Objednávky a
  je potrebné uhradiť objednávku klasickým prevodom na účet. Ak Zákazník obdrží takýto e-mail – nemal by
  realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými
  prípadnými prílohami na adresu: kontakt@girlglow.sk.
 50. Kúpna cena
 51. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka
  Predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “Kúpna
  cena”).
 52. Všetky ceny tovarov uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá
  cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci Objednávky. Za tovar
  zaplatí Kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase vykonania Objednávky.
 53. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,
  najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
 54. V prípade ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je
  oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie Kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi
  predpismi SR.
 55. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 56. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy, bude
  uhradená Kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Predajca
  vráti Kupujúcemu kúpnu cenu rovnakou formou, akou ako bola uhradená Kupujúcim. Hodnota darčekových
  certifikátov Kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená Kupujúcim pri kúpe
  tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, Predávajúci poskytne
  Kupujúcemu peňažnú náhradu.
 57. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 58. Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úpného zaplatenia Kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný
  prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.
 59. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v
  čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.
 60. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 61. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho
  podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok.
 62. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického
  obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 63. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté iné záručné
  podmienky.
 64. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca,
  dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 65. Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
 66. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými
  predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 67. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane
  príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom resp.
  dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 68. Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, Zákazník má právo uplatniť
  reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a
  o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že
  doručí tovar vrátane príslušenstva do prevádzky Predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento
  doručí spolu s reklamovaným tovarom na adresu: Galvániho 6, 821 04 Bratislava alebo formulár na
  uplatnenie reklamácie doručí elektronicky.
 69. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o
  zaplatení Kúpnej ceny) v prípade, ak slúži ako záručný list. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a
  rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá
  objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
  a. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcim,
  b. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od Kupujúceho Predávajúcim,
  c. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu, ak ich kupujúci
  prijal.
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného
  konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu: Kvačalova 996/19, 821
  08 Bratislava – Ružinov, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V
  prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na e-mail: kontakt@girlglow.sk.
 70. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcem zaniká právo voči
  Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 71. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme
  zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby
  tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623
  Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
  Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie
  doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
  potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie
  iným spôsobom.
 72. Na základe rozhodnutia, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je
  Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
  zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to
  vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v
  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 73. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
  tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho
  formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a/alebo doporučeným listom) a zároveň bude
  Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých
  12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe
  vyjadrenia znalca alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok
  odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie
  tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 74. Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený Predávajúcim alebo o
  ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 75. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu
  nespôsobí závažné ťažkosti.
 76. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po
  prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 77. Za vadu nie je možné považovať:
  a. vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním;
  b. vadu, ktorá vznikla neodborným a nedbalým ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.);
  c. úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov;
  d. vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním a pod.)
 78. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
  a. Kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
  b. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, alebo bol na vadu Predávajúcim výslovne upozornený;
  c. z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
  d. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opootrebenia tovaru spôsobeného bežným
  používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
  e. boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým spôsobom
  používania;
  f. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať
  svoje špecifické vlastnosti.
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
 79. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  a. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v
  prípade, že slúži ako záručný list,
  b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
  c. uplynutím záručnej doby tovaru,
  d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
  e. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,
  chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými
  v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
  platnými v SR,
  h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvítateľnými udalosťami,
  i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
  atmosferickou elektrinnou alebo iným zásahom vyššej moci,
  k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 80. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a. odovzdaním opraveného tovaru,
  b. výmenou tovaru,
  c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 81. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu
  vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej
  alebo kuriérskej, alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.
 82. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo
  dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi
  predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyby tovaru a nároky
  vyplývajúce z chyby tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na
  uplatnenie reklamácie.
 83. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 84. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné
  ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade
  výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 85. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 16
  tohto článku VOP, bezplatné.
 86. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená odstránením chyby alebo výmenou tovaru za nový.
 87. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší
  počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bezchybný,
  predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledovným spôsobom:
  a. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, ak sa vada
  týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady,
  vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady
  vymeniť vadný tovar za tovar bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  b. v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením
  dobropisu na chybný tovar.
 88. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
 89. Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac
  ako dva krát.
 90. Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych
  odstrániteľných chýb súčasne.
 91. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal
  Predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa čl. 8, bodu 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok,
  vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie
  chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 92. Osobné údaje a ich ochrana
 93. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania,
  osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť
  spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušíť bezpečnosť alebo
  funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochre osobných údajov a Nariadenia
  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)
 94. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely a za podmienok, ktoré sú
  uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho, ktoré nájdete
  tu.
 95. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 96. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak
  výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné
  zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z
  dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie
  je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom
  obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú
  zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým
  spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tam nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s
  Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní,
  odo dňa, kedy Kupujúci mal tento tovar prevziať.
 97. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva
  a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá
  cena obdobného tovaru).
 98. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, je Predávajúci
  oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do 48
  hodín odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
 99. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení
  Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 100. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom o
  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto
  lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v “kamennom” obchode. Odskúšať
  však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý
  Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa :
  a. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
  ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného kusu
  alebo dielu, alebo ak sa
  c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia,okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 101. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné
  povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 102. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenei od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu
  na inom trvalom nosiči, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu: GirlGlow s. r. o., sídlo Galvániho 6, 821 04 Bratislava – Ružinov alebo elektronicky na adresu: kontakt@girlglow.sk. Formulár na odstúpenie od
  zmluvy je možné stiahnuť v pätičke stránky: stačí kliknúť na Formulár na vrátenie/výmenu tovaru.
 103. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu
  týchto VOP musí obsahovať informácie v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum
  objednania, meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu Spotrebiteľa, podpis Spotrebiteľa, spôsob akým má Predávajúci
  vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od Kúpnej zmluvy
  povinný doručiť Predavajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o
  kúpe, dokladu o zpalatení (v prípade, ak slúži ako záručný list) a pod., a to zaslaním alebo doručením na adresu
  predávajúceho: Galvániho 6, 821 04 Bratislava, kontakt@girlglow.sk. Tovar sa musí vrátiť v
  pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť poškodený, tovar nesmie byť ani
  čiastočne spotrebovaný. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
 104. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej
  Kupujúci odstúpil.
 105. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na
  odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení
  práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 106. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v
  súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný
  uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
  doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si
  zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené
  do 14 pracovných dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej
  zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tam nie je dotknuté
  právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. Namiesto vrátenia platby si môže Kupujúci
  podľa dohody s Predávajúcim vybrať iný tovar.
 107. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8 tohto článku VOP pred tým, ako je mu
  tovar od Kupujúceho doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Platba za
  zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená Kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v
  bode 4 tohto článku VOP nie však skôr ako 3 pracovné dni od prevzatia vráteného tovaru Predávajúcim. V prípade,
  že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2 tohto článku VOP a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/
  alebo je poškodený alebo je neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého
  zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
  má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenie tovaru do
  pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
  Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú
  o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči
  Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za
  zakúpený Tovar.
 108. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu
  tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení (ak slúži ako
  záručný list) a pod.
 109. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 4 a v bode 5 tohto článku VOP, odstúpenie
  od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  8 tohto článku VOP Kupujúcemu a Predávajúci má zároveň nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním
  tovaru naspäť Kupujúcemu.
 110. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 60 minút od jej odoslania a to
  zaslaním e-mailu na adresu: kontakt@girlglow.sk.
 111. O prijatí storna bude Kupujúcemu zaslaný e-mail. Po uplynutí 60 minútovej doby začne Predávajúci Objednávku
  kupujúceho realizovať ako záväznú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade,že
  nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába alebo sa
  výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude
  Predávajúci neodkladne kontaktovať Kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. Ak Kupujúci zaplatil
  preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet do 3 dní. V prípade storna objednávky kontaktujte Predajcu na
  na e-mail: kontakt@girlglow.sk.
 112. Alternatívne riešenie sporov
 113. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
  spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak
  Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie
  vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS
  môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou
  súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje
  20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu
  určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od
  spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS
  príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ
  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových
  stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 114. Záverečné ustanovenia
 115. Predávajúci sa Kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho Objednávky sa nezmení, za čas odoslania
  tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby.
 116. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy alebo
  kontaktných údajov nevyhnutných pre doručenie tovaru Kupujúcim.
 117. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 118. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp.
  prostredníctvom listových zásielok.
 119. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP, najmä ak je to potrebné na zosúladenie so
  zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich
  zverejnenia na stránke Predávajúceho. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP
  bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú vždy
  VOP účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 120. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné
  alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť
  ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP,
  ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené
  slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP,
  ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 121. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa
  vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964
  GirlGlow s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky – eshop V1_jún 2021
  Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 102/2014 o ochrane
  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 122. Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami.
  Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez
  výslovného písomného súhlasu Predávajúceho nie je povolené.
  GirlGlow
Hľadať

  Košík

  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu